Jak składać sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.?

 

W niniejszym artykule omówimy jak składać sprawozdanie finansowe w spółce z o.o., omówimy również ważne terminy, procedury i konsekwencje związane ze składaniem sprawozdania finansowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Dowiesz się, jak przygotować i podpisać sprawozdanie, jak je zatwierdzić oraz jak wysłać do Krajowej Administracji Skarbowej. Przedstawione zostaną również korzyści wynikające z prawidłowego składania tego dokumentu, a także wskazówki dotyczące przestrzegania terminów i unikania opóźnień.

1. Jakie są ważne terminy związane ze składaniem sprawozdania finansowego w spółce z o.o.?

 

Terminy związane ze składaniem sprawozdania finansowego w spółce z o.o. są istotne i należy je przestrzegać, aby uniknąć konsekwencji prawnych. Pierwszym ważnym terminem jest sporządzenie i podpisanie sprawozdania, które powinno być wykonane w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, czyli najczęściej do 31 marca. Następnie, sprawozdanie musi zostać zatwierdzone przez organy zarządzające spółką w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, czyli do 30 czerwca. Ostatecznym terminem jest złożenie sprawozdania do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), co należy uczynić w ciągu 10 dni od jego zatwierdzenia.

 

Aby przestrzegać tych terminów, warto mieć na uwadze kilka wskazówek. Po pierwsze, należy zaplanować odpowiednio czas na sporządzenie sprawozdania i skoordynować działania z księgowym lub biurem rachunkowym. Ważne jest również ścisłe przestrzeganie daty zatwierdzenia sprawozdania przez organy zarządzające spółką oraz niezwłoczne złożenie go do KAS. Niewłaściwe przestrzeganie terminów może skutkować nałożeniem kar finansowych lub innych sankcji prawnych. Dlatego warto być odpowiedzialnym i dbać o terminowe składanie sprawozdania finansowego w spółce z o.o.

Ważne terminy
W kontekście sprawozdania finansowego spółki pamiętać trzeba o trzech ważnych terminach:

  1. Sporządzenie i podpisanie sprawozdania – w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, czyli w większości przypadków do 31 marca;
    2. Zatwierdzenie sprawozdania – w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, czyli na ogół do 30 czerwca;
    3. Złożenie sprawozdania do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – w ciągu 10 dni od jego zatwierdzenia.
    Powyższe terminy wynikają wprost z Ustawy o rachunkowości.

UWAGA: powyższe terminy są standardowymi, wynikającymi z przepisów, w ostatnich latach ministerstwo przesuwało terminy odpowiednio na 30 czerwca i 30 września. Jeśli termin zostanie przesunięty powinniśmy sprawozdanie z działalności wykonać idealnie. Przez co pokazujemy urzędnikom, że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest dla nas ważne.  

2. Jak przygotować i podpisać sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.?

 

Przygotowanie i podpisanie sprawozdania finansowego w spółce z o.o. wymaga przestrzegania określonych procedur. Pierwszym krokiem jest wykonanie dokumentu w formacie .xml, który powinien być przygotowany przez uprawnionego księgowego lub biuro rachunkowe. W celu zapoznania się z treścią sprawozdania, należy skorzystać ze specjalnej przeglądarki dostępnej na stronie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Jeśli jednak konieczne jest samodzielne sporządzenie sprawozdania, można skorzystać z wytycznych zawartych w Ustawie o rachunkowości. Warto również skorzystać z dedykowanego oprogramowania do sporządzania sprawozdań finansowych.

 

Kolejnym krokiem jest podpisanie sprawozdania przez członków zarządu spółki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokument musi być podpisany przez wszystkich członków zarządu. Aby to zrobić, należy załadować plik w formacie .xml do odpowiedniego systemu, który zweryfikuje poprawność sygnatury. Następnie, plik można podpisać elektronicznie przy użyciu Profilu Zaufanego. Po wykonaniu tych czynności, sprawozdanie finansowe spółki z o.o będzie gotowe do późniejszej wysyłki. Zawsze sprawdzamy czy wszystko spełnia wymagania przewidziane w ustawie dla spółek kapitałowych. 

3. Jak zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.?

 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w spółce z o.o. to kolejny ważny etap, który różni się od poprzedniego etapu przygotowania i podpisania dokumentu. Podczas zatwierdzania sprawozdania, konieczne jest zwołanie zgromadzenia wspólników, które podejmuje stosowne uchwały dotyczące raportu z działalności spółki za ubiegły rok.

 

W przeciwieństwie do wcześniejszego etapu, gdzie dokument był opracowywany przez księgowego i akceptowany przez członków zarządu, teraz wymagane jest spotkanie zgromadzenia wspólników. To właśnie oni mają ostateczne prawo do zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki. W trakcie tego spotkania, wspólnicy podejmują decyzje dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu, przeznaczenia zysku lub pokrycia straty oraz udzielenia absolutorium Prezesowi i pozostałym członkom zarządu.

Ważne jest, aby każdy ze wspólników podpisał wszystkie dokumenty dotyczące zgromadzenia wspólników. Następnie, te dokumenty powinny zostać zeskanowane i przygotowane do późniejszej wysyłki wraz ze sprawozdaniem finansowym. 

 

W przypadku rocznego sprawozdania finansowego firmy należy zgłosić:

 

Roczne sprawozdanie finansowe
bilans;
– rachunek zysków i strat;
– informacja dodatkowa albo inny dokument z art. 48 ustawy o rachunkowości;
– zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (jeśli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta);
– rachunek przepływów pieniężnych (jeśli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta);
sprawozdanie z działalności;
sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej;
uchwałę o podziale zysku bądź pokryciu straty;
uchwałę lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego;
opinię biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego.
 W większości małych spółek dołączamy tylko te dokumenty które treść została pogrubiona wyżej

Każdy załączony plik dokumentu (zakładka Plik dokumentu) może zostać podpisany kwalifikowanym e-podpisem. Jeśli tak nie jest, to możesz podpisać go profilem zaufanym na ostatnim etapie wysyłania zgłoszenia.

 Jeżeli dokument został zatwierdzony oddzielnym podpisem, należy załączyć plik zawierający podpis przez wybranie opcji “Plik zawierający oddzielny podpis”.

4. Jak wysłać sprawozdanie finansowe do Krajowej Administracji Skarbowej?

 

Wysłanie sprawozdania finansowego do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wymaga przestrzegania określonej procedury. Można to zrobić za pomocą systemu eKRS, który umożliwia elektroniczną wysyłkę dokumentów. Aby skorzystać z tego systemu, konieczne jest posiadanie konta w eKRS.

 

Pierwszym krokiem jest utworzenie konta w systemie eKRS i zalogowanie się do niego. Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz je założyć na stronie głównej serwisu, korzystając z Profilu Zaufanego. Po zalogowaniu się, należy przygotować i złożyć zgłoszenie. W tym celu należy wpisać numer KRS spółki oraz zweryfikować dane podmiotu.

 

Następnie, trzeba wprowadzić nazwę zgłoszenia, która ułatwi późniejsze odszukanie wniosku. Określić okres sprawozdawczy (standardowo od 01 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku, chyba że rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Wybrać rodzaj zgłoszenia – w tym przypadku „Składanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych”.

 

Następnie, należy dodać dokumenty. W przypadku sprawozdania finansowego, trzeba dodać plik w formacie .xml, który został wcześniej podpisany przez wszystkich członków zarządu. Dodatkowo, trzeba dodać uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania, która również powinna być podpisana przez wszystkich wspólników i dostarczona w formacie .pdf.

 

Po dodaniu dokumentów, należy zweryfikować zgłoszenie i podpisać je. Po wykonaniu procedury podpisu Profilem Zaufanym, pozostaje ostatni krok – wysłanie zgłoszenia do repozytorium DF. W ten sposób sprawozdanie finansowe zostanie złożone w Krajowej Administracji Skarbowej.

5. Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania terminów składania sprawozdania finansowego w spółce z o.o.?

 

Nieprzestrzeganie terminów składania sprawozdania finansowego w spółce z o.o. może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawno-finansowymi. Przede wszystkim, nieterminowe złożenie sprawozdania może skutkować nałożeniem kar finansowych przez organy kontrolne, takie jak Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Wysokość kar może być uzależniona od okresu opóźnienia i wielkości spółki.

 

Ponadto, nieprzestrzeganie terminów składania sprawozdania może wpłynąć na reputację spółki i jej wiarygodność wobec partnerów biznesowych, klientów i instytucji finansowych. Opóźnienie w dostarczeniu sprawozdania może budzić podejrzenia co do stanu finansowego spółki i prowadzić do utraty zaufania ze strony innych podmiotów.

 

Aby uniknąć tych negatywnych konsekwencji, ważne jest przestrzeganie terminów składania sprawozdania finansowego. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy występują okoliczności uniemożliwiające terminowe złożenie dokumentów, istnieje możliwość przedłużenia terminów. Należy jednak pamiętać, że przedłużenie terminów wymaga uzasadnienia i zgody organów kontrolnych.

 

W celu uniknięcia opóźnień i zapewnienia terminowego złożenia dokumentów, warto skoordynować działania z księgowym lub biurem rachunkowym i zaplanować odpowiednio czas na sporządzenie sprawozdania. Ważne jest również ścisłe przestrzeganie daty zatwierdzenia sprawozdania przez organy zarządzające spółką oraz niezwłoczne złożenie go do KAS. Dbałość o terminowe składanie sprawozdania finansowego jest oznaką odpowiedzialności i profesjonalizmu w prowadzeniu działalności gospodarczej.

6. Jakie są korzyści z prawidłowego składania sprawozdania finansowego w spółce z o.o.?

 

Prawidłowe składanie sprawozdania finansowego w spółce z o.o. ma wiele korzyści zarówno dla samej firmy, jak i dla jej interesariuszy. Przede wszystkim, sprawozdanie finansowe stanowi ważne narzędzie do monitorowania i oceny kondycji finansowej spółki. Dzięki niemu można dokładnie przeanalizować przychody, koszty, zyski i straty, co pozwala na podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

 

Transparentność działalności firmy jest kolejnym istotnym aspektem. Prawidłowo sporządzone i zatwierdzone sprawozdanie finansowe daje jasny obraz sytuacji finansowej spółki, co buduje zaufanie inwestorów, partnerów biznesowych oraz instytucji finansowych. Dzięki temu firma może łatwiej pozyskiwać kapitał, nawiązywać współpracę z innymi podmiotami oraz rozwijać swoją działalność.

 

Przykłady korzyści wynikających z prawidłowo sporządzonego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego to również możliwość lepszego planowania finansowego i budżetowania, identyfikacja obszarów wymagających poprawy efektywności, a także umożliwienie porównania wyników finansowych z innymi firmami branżowymi. Dzięki temu przedsiębiorstwo może dostosować swoje strategie i działania do zmieniających się warunków rynkowych oraz osiągać lepsze wyniki finansowe.

Pamiętajmy, że obowiązek sporządzania i przygotowania sprawozdania ciąży na zarządzie spółki.