Konsulting & doradztwo biznesowe

OFERTA

Konsulting & doradztwo gospodarcze

Zakładanie i rejestracja firmy w Polsce. Weryfikacja umów oraz ich sporządzanie. Usługi front-office. Obsługa informacji o firmie oraz doradztwo prawne. Pełne wsparcie wprowadzeniu i załatwianiu formalności prawnych.

 • PL
 • ENG

JoinPoland

Jesteśmy młodą i dynamiczną firmą stworzoną przez ludzi doświadczonych w świadczeniu profesjonalnych usług doradztwa biznesowego w Polsce. Oferujemy szeroki wachlarz usług i pomoc we wszystkich obszarach działalności.

JoinPoland może Ci pomóc. Pomożemy Twojej firmie z sukcesem wejść na polski rynek. Jesteśmy również specjalistami w pomaganiu przedsiębiorcom z zagranicy w szybkim odnalezieniu się w polskim środowisku biznesowym. Łączymy przedsiębiorców oraz promujemy ich sukcesy zarówno z Polski, jak i zagranicy.

JoinPoland to również źródło informacji o Polsce oraz miejsce spotkań dla firm i osób już obecnych lub planujących prowadzić w Polsce działalność gospodarczą.

Oferujemy usługi doradcze i konsultingowe w zakresie:

 • przygotowanie „Wprowadzenie do Polski” i „Przeprowadzka do Warszawy”;
 • Założenie i zarejestrowanie firmy w Polsce (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub osoby samozatrudnione/osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą);
 • Uzyskiwanie adresów do rejestracji i powolna korespondencja pocztowa;
 • Usługi front-office;
 • Marketing & PR (marki i premiery produktów w Polsce, obsługa informacji o firmie);
 • Dopasowywanie biznesu i handlu (znalezienie partnerów handlowych i podwykonawców);
 • Badania rynku;
 • Współpraca z SSE (specjalne strefy ekonomiczne);
 • Aplikowanie o fundusze unijne;
 • Księgowość, audyt, due diligence, doradztwo podatkowe;
 • Obsługa prawna, sporządzanie umów handlowych;
 • Wdrażanie systemów fiskalnych/księgowych, sprzedażowych, informatycznych CRM;
 • Usługi hotelarskie i lifestylowe (wycieczki z przewodnikiem po Warszawie i innych miastach Polski, turystyka medyczna i uzdrowiskowa, warsztaty orientacyjne).

Nasze usługi świadczą pracownicy JoinPoland, wyspecjalizowane firmy partnerskie oraz współpracujący konsultanci. Jako konsultanci JoinPoland mamy doświadczenie we współpracy z klientami ze wszystkich sektorów gospodarki (usługi, handel, produkcja, budownictwo itp.). Wspieraliśmy firmy z całej Europy, Armenii, Rosji, a także Chin, USA i Nowej Zelandii.

JoinPoland to profesjonalny partner „one-stop-shop” dla Ciebie i Twojej firmy.

 

Nasze usługi – pomożemy Ci prowadzić biznes w Polsce!

Pozwól nam zaoszczędzić Twój cenny czas i zapewnić sukces Twojego projektu. Pokażemy Ci, jak najlepiej przebić się przez wymagania polskiej biurokracji i prawa korporacyjnego, jednocześnie opanowując  miejscową etykietę biznesową.

Możemy sprawić, że odniesiesz sukces i poczujesz się zrelaksowany w Polsce, co pozwoli Ci skupić się na podstawowych celach biznesowych lub życiu prywatnym.

Pozwól nam być Twoim osobistym konsultantem i doradcą. Nasz profesjonalny zespół JoinPoland i nasi wybrani partnerzy oprowadzą Cię przez polską rzeczywistość. Nasza wiedza biznesowa i doświadczenie w połączeniu z naszą lokalną wiedzą i kontaktami to klucz do uwolnienia Twojego potencjału na polskim rynku.

JoinPoland chciałby być Twoim partnerem typu „one-stop-shop”.

Przydzielamy Ci dedykowanego konsultanta JoinPoland, który będzie pełni rolę osobistego kierownika projektu i przedstawi rozwiązania dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

JoinPoland oferuje swoje usługi w języku angielskim i polskim (na życzenie również w języku niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim i innych).

Planujemy również udostępnienie polskiego serwisu informacyjnego w języku angielskim na naszej stronie internetowej za pośrednictwem e-biuletynów i aplikacji mobilnych.

JoinPoland

We are a young and dynamic firm created by people experienced in delivering professional business consulting services in Poland. We offer a wide range of services and assistance in all areas of business.

JoinPoland can help you. We can help your business successfully enter the Polish market. We are also specialists at helping entrepreneurs quickly assimilate into Polish society and become winners in the Polish business environment.

JoinPoland is a multi-functional source of information on Poland and an Internet meeting platform for companies and individuals who are already present or are planning to do business in Poland.

 

We offer advisory and consulting services in the following scope:

 • “Introduction to Poland”® and “Moving to Warsaw”® workshops;
 • Setting up and registering your business in Poland (limited liability companies or self-employed/sole traders);
 • Obtaining addresses for registration and slow mail correspondence;
 • Front-office services;
 • Marketing & PR (brands and product launches in Poland, handling company information);
 • Business & trade match-making (finding trade partners and subcontractors);
 • Market research;
 • Cooperation with SEZs (special economic zones);
 • Applying for EU funds;
 • Accounting, audit, due diligence, tax advisory;
 • Legal services, drafting business contracts;
 • Implementing fiscal/accounting, sales, CRM IT systems;
 • Hospitality & lifestyle services (guided sightseeing tours around Warsaw and other Polish cities, medical & spa tourism, orientation workshops).

Our services are delivered by JoinPoland employees, specialized partner companies and cooperating consultants. As JoinPoland consultants, we are experienced in cooperating with customers from all sectors of the economy (services, trade, production, construction, etc.). We have supported companies from all over Europe, Ukraine and Russia, as well as the USA and New Zealand.

JoinPoland is a professional “one-stop-shop” partner for you and your business.

Our services – helping you to understand Poland!

Let us save your valuable time and ensure the success of your project. Let us take all the frustration out of trying to understand official forms. We can show you how to best maneuver your way through Poland’s bureaucracy and corporate law requirements, while at the same time mastering business etiquette.

We can make you successful and feel relaxed in Poland, which will enable you to focus on your core business goals or your private life.

Let us be your personal consultant and advisor. Our JoinPoland professional team and our chosen partners will guide you through Polish reality. Our business expertise and experience combined with our local knowledge and contacts is the key to unlocking your potential in the Polish market.

JoinPoland would like to be your ”one-stop-shop” type partner.

We assign you a dedicated JoinPoland consultant who acts as your personal project manager and presents solutions to meet your individual needs.

JoinPoland offers its services in English and Polish (on demand also in German, Russian, Spanish and other languages).

We also plan to make Polish news service in English at our website via e-newsletters and mobile applications.

handshake, contract, buyer-4011419.jpg

Zakładanie spółek z o.o.

Z nami założysz spółkę bez wychodzenia z domu.
Przeprowadzimy Cię przez cały proces zakładania spółki i dopełnimy formalności.

 • konsulting i doradztwo w wyborze rodzaju spółki,
 • zakładanie i rejestracja firmy w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • wyjaśnimy różnicę i założymy spółkę z o.o. w systemie S24 lub u notariusza,
 • przygotujemy dla Ciebie umowę spółki,
 • pozyskamy adres do rejestracji i obsługi korespondencji pocztowej,
 • pomożemy wybrać właściwe PKD,
 • przygotujemy dokumenty do KRS związane ze zgłoszeniem spółki do rejestru przedsiębiorców,
 • zajmiemy się zgłaszaniem zmian do KRS i innych instytucji,
 • zapewniamy usługi front-office;
 • marketing i PR, obsługa informacji o firmie;
 • pomoc w wyborze firmy księgowej,
 • rachunkowość,
 • doradztwo podatkowe; 
 • usługi prawne;
 • całościowe usługi lifestyle;
 • inne dodatkowe usługi na życzenie – zapytaj konsultanta.

Reprezentacja w sprawach urzędowych

Asystent terenowy za Ciebie będzie załatwiał wszelkie formalności urzędowe

 • załatwianie spraw w administracji samorządowej i rządowej jak: Urząd Gminy, Urząd Miasta, ministerstwa, agencje i pozostałe jednostki KRS, US, ZUS.
 • konsulting, doradztwo, wypełnianie i kompletacja wniosków,
 • wizyty w urzędach,
 • pomoc przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej

Nasze usługi są świadczone przez pracowników JoinPoland lub wyspecjalizowane firmy partnerskie.

job, interview, handshake-4131482.jpg