Jak cudzoziemiec może prowadzić firmę w Polsce?

Jak cudzoziemiec może prowadzić firmę w Polsce? W Polsce przepisy przewidują dużą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, co oznacza, że w większości wypadków możesz założyć firmę i prowadzić ją w wybranej przez siebie formie. Dotyczy to również cudzoziemców. Choć muszą spełnić dodatkowe warunki.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. Tylko w niektórych przypadkach prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zgody odpowiedniego organu, czyli koncesji.

To oznacza, że możesz prowadzić w Polsce biznes, nawet jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa.

W Polsce można prowadzić działalność gospodarczą w różnych formach:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej
 • spółki cywilnej
 • spółek osobowych
 • spółek kapitałowych.

Tyko niektóre rodzaje działalności wymagają rejestracji w określonej formie prawnej albo zastrzegają daną formę dla osób o określonych kompetencjach.

Cudzoziemców dzielimy na tych którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i obywateli państw które nie należą do Unii Europejskiej.

Cudzoziemcy z UE lub EOG mogą:

 • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową
 • świadczyć transgranicznie usługi – bez rejestrowania działalności w Polsce
 • założyć w Polsce oddział lub przedstawicielstwo.

Własną firmę, dowolną spółkę handlową, oddział lub przedstawicielstwo mogą założyć w Polsce, także obywatele USA oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Przepisy umożliwiają zakładanie działalności gospodarczej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

 

Cudzoziemcy z poza UE mogą:

 • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową, jeżeli mają tytuł pobytowy, który do tego uprawnia
 • założyć w Polsce spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytową, komandytowo-akcyjną, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną
 • przystępować do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjną oraz nabywać i obejmować udziały lub akcje w tych spółkach
 • założyć w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe podpisane z Polską nie wykluczają takiej możliwości.

Warunki jakie musi spełnić cudzoziemiec aby prowadzić firmę w Polsce

Możesz wybrać dowolną formę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, jeśli spełniasz któryś z warunków:

 • jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • jesteś obywatelem USA lub Konfederacji Szwajcarskiej
 • jesteś obywatelem innego państwa oraz:
  • posiadasz zezwolenie na pobyt stały
  • posiadasz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce lub kształceniem się na studiach
  • posiadasz ochronę uzupełniającą
  • posiadasz status uchodźcy
  • posiadasz zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany
  • posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy i pozostajesz w związku małżeńskim z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski
  • posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG
  • posiadasz ochronę czasową w Polsce
  • posiadasz ważną Kartę Polaka
  • jesteś członkiem rodziny, co oznacza:
   • małżonka obywatela UE
   • bezpośredniego zstępnego (dziecko) obywatela UE lub jego małżonka w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka
   • osobę, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub na pobyt stały – do czasu, w którym decyzja wydana na podstawie tych wniosków stanie się ostateczna,
   • bezpośredniego wstępnego (rodzic) obywatela UE lub jego małżonka pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka

Ograniczania kiedy cudzoziemiec nie może prowadzić działalności jednoosobowej

Nie mogą założyć jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki partnerskiej ani spółki jawnej osoby, które:

 • nie są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej
 • nie są obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • nie są obywatelami USA lub Szwajcarii
 • nie mają tytułu pobytowego umożliwiającego założenie działalności na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Tacy cudzoziemcy mogą:

 • prowadzić działalność w formie spółki:
 • o komandytowej
 • o komandytowo-akcyjnej
 • o z ograniczoną odpowiedzialnością
 • o prostej spółki akcyjnej lub akcyjnej
 • przystępować do takich spółek, nabywać i obejmować w nich udziały lub akcje
 • założyć w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe podpisane z Polską nie wykluczają takiej możliwości.

UWAGA! W przypadku jeśli chcesz nabyć albo objąć udziały lub akcje w spółce, która jest właścicielem nieruchomości, musisz posiadać specjalne zezwolenie !!!!

Składając wniosek o wpis do KRS lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków czy zmianę wspólników spółki, należy zamieścić oświadczenie:

 • czy jesteś cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 • czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w Polsce.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej lub potrzebujesz pomocy przy zakładaniu firmy lub sp. z o.o. skontaktuj się z nami.

 

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Art. 2-4, 37-42 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Art. 1-2 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Art. 4 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Art. 2 pkt 4 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Art. 11, 15-17 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego